WIADOMOŚCI SPORT OGŁOSZENIA LIGA TYPERA
Wiadomości

W tym tygodniu ruszy remont teatru Norwida (VIDEO)

Od Adrian Klimas 08-05-2018 : 12:42

W teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze doszło dziś (08.05) do podpisania umowy na modernizację zabytkowego budynku teatru. Do wyłonienia wykonawcy potrzebne były aż trzy przetargi. Ten ostatni wygrała firma CASTELLUM, która m.in. dokończyła budowę Term Cieplickich. Więcej w materiale filmowym.

 

W tym tygodniu ruszy remont teatru Norwida (zobacz video)

 

 

 


Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiego potencjału turystycznego z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez poprawę stanu technicznego i modernizację zabytkowego budynku Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.

 

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji następujących celów szczegółowych:

- odrestaurowanie i uratowanie przed degradacją cennego architektonicznie obiektu

dziedzictwa kulturowego i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych i turystycznych;

- podniesienie jakości i rozwój oferty świadczonych usług kulturalnych;

- promowanie i inicjowanie aktywności kulturowej o znaczeniu lokalnym i regionalnym;

-poprawa dostępności do kultury w wymiarze fizycznym - udostępnienie

niewykorzystywanych powierzchni Teatru do prowadzenia nowych form działalności

kulturalnej, np. organizacji wystaw stałych i czasowych, koncertów kameralnych, małych

form teatralnych, warsztatów artystycznych, spotkań środowisk twórczych z regionu

Dolnego Śląska, możliwe dzięki przebudowie i poprawie stanu technicznego zabytkowej

sali spotkań, ciągów komunikacyjnych, foyer i sali konferencyjnej;

- zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń - rewitalizacja,

konserwacja i renowacja zabytkowego budynku teatru pozwoli na zachowanie

materialnego, europejskiego dziedzictwa historii i kultury, które wykorzystywane będzie

do upowszechniania tradycyjnych i nowych form przekazu kultury niematerialnej;

- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących

przepisów bezpieczeństwa ppoż., bhp i sanepid;

- umożliwienie prowadzenia nowych form działalności kulturalnej poprzez zastosowanie

nowoczesnych rozwiązań mechaniki sceny, systemu elektroakustycznego, systemu

inspicjenta, modernizacji wyposażenia technicznego w zakresie technologii scenicznych;

- podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu – poprzez udostępnienie zabytkowego

obiektu jako trakcji turystyki kulturowej na szlakach Dolnego Śląska i jego odpowiednią

promocję.

 

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 30.06.2017 r. pomiędzy Teatrem im. Cypriana Camila Norwida w Jeleniej Górze a Województwem Dolnośląskim. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wartość całkowita projektu wynosi 19 806 220 PLN.

Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 15 843 203 PLN. Projekt jest dofinansowany środkami Unii Europejskiej w kwocie 13 466 723 PLN ,co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny ( 15 % kosztów kwalifikowanych ) w kwocie 2 376 480,00 PLN zapewnia Miasto Jelenia Góra w formie dotacji celowej.

Koszty niekwalifikowane projektu w kwocie 3 963 017 PLN obejmują koszt opracowania dokumentacji projektowej , sfinansowanej przez Miasto Jelenia Góra oraz koszt podatku VAT . Ponieważ Teatr ma możliwość odzyskania naliczonego VAT-u z Urzędu Skarbowego, Miasto Jelenia Góra, chcąc zapewnić terminową realizację oraz płynność finansową projektu zapewni prefinansowanie tego wydatku, udzielając Teatrowi pożyczki.

 

DOTYCHCZAS WYKONANO:

 

W wyniku przeprowadzonego w 2017 roku przetargu nieograniczonego ,do sprawnej realizacji projektu został zatrudniony Inżynier Kontraktu –Konsorcjum : Lider Konsorcjum Complet Invest Spółka z o.o. s.k. oraz Partner Konsorcjum Komplet Invest Sp.j. Tomasz Granops , Elżbieta Prażanowska-Niebój za kwotę ryczałtową 242 064 PLN.

 

Po dwóch unieważnionych przetargach na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich , po zmniejszeniu zakresu prac , w III-cim przetargu wyłoniono Wykonawcę robót budowlano-konserwatorskich , Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Castellum Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław , z którym w dniu dzisiejszym podpisywana jest umowa o wykonawstwo. Umowa opiewa na kwotę brutto 16 690 731 PLN.

W ramach zawartej umowy zostaną wykonane prace budowlano-konserwatorskie obejmujące :

  1. Roboty zewnętrzne:

Przebudowa wejścia do teatru umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym do

budynku, doświetlenie pomieszczeń w piwnicy oraz niezbędna wymiana przyłączy

instalacyjnych;
2. Roboty stanu surowego:

Rozbiórka fragmentów stropów i ścian pod windy, wykonanie fundamentów pod windy z częściową naprawą stropów, wykonanie konstrukcji stalowej pod windy, budowa central wentylacyjnych i urządzeń technologicznych z wzmocnieniem istniejących konstrukcji pomostów. Wykonane będą nowe ścianki działowe z cegły i płyt g-k. Przebudowana zostanie widownia i balkony, układ foteli teatralnych z ich wymianą na nowe oraz podwyższone będą balustrady balkonowe. Balustrady na klatkach schodowych zostaną poddane renowacji i podwyższone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zostaną zamontowane nowe poręcze schodowe. Odnowione zostaną pomosty techniczne, portal w wieży scenicznej, oraz wymieniona zostanie kurtyna ppoż. Naprawione zostaną posadzki kamienne. Dach zostanie częściowo odremontowany oraz zamontowane będą klapy systemu oddymiania klatek schodowych;


3. Roboty wykończeniowe:

Wykonanie nowych tynków , naprawa istniejących wraz z przygotowaniem pod malowanie i malowanie. Częściowa obudowa kanałów instalacyjnych i stropów płytami gipsowo-kartonowymi. Naprawa i wykonanie nowej izolacji wodochronnej w pomieszczeniach mokrych. Wykonanie nowej z naprawą istniejącej izolacji termicznej. Naprawa istniejących zabytkowych posadzek z wykonaniem nowych, ułożenie wykładzin dywanowych i z PCV. Remont zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie nowej. Montaż dźwigu towarowego i windy osobowej.

4. Roboty instalacyjne:

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym, instalacji wentylacji mechanicznej z centralami, instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, oraz systemu zabezpieczeń ppoż.;

 

W dniu 20.04.2018 r. ogłoszono II przetarg nieograniczony na dostawę technologii teatralnej dla Teatru . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2018 r. Planowany zakres prac obejmuje:

  1. Roboty technologii teatralnej:

Przebudowa istniejącej technologii teatralnej. Wykonanie nowej instalacji zasilającej i sygnalizacyjnej mechaniki sceny, oświetlenia, elektroakustyki i inspicjenta. Przeprowadzenie remontu i modernizacji istniejącej mechaniki scenicznej z wciągarkami elektrycznymi , montaż mostów oświetleniowych, kurtyny, systemu sterowania technologii teatralnej z pełnym okablowaniem, dokumentacją i instruktażem.

  1. Dostawa sprzętu i wyposażenia:

Dostawa z montażem uzupełniającego wyposażenia technologii teatralnej.

 

Beneficjent planuje ogłoszenie w czerwcu br. kolejnego przetargu na dostawę z montażem: katar scenicznych, foteli teatralnych, niezbędnego wyposażenia garderób, pomieszczeń zaplecza teatralnego , sanitariatów i innych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania teatru.

 

 

Planowany termin zakończenia prac modernizacyjnych budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze to grudzień 2018 roku.

 | 493 |

KOMENTARZE

Nick:
Treść:
Wpisz wynik działania
( 4 + 9 ):
WIADOMOŚCI SPORT OGŁOSZENIA LIGA TYPERA
do góry